Đặc điểm cấu tạo của phân tử anken

  1. Lớp 11

  2. Đặc điểm cấu trúc của phân tử anken

hint-header

Cập nhật ngày: 01-10-2022


Chia sẻ bởi: Khong Phuong Linh


Đặc điểm cấu trúc của phân tử anken

A

Là hidro cacbon ko no mạch hở tuy nhiên phân tử với có một link song C=C.

B

Mạch hở phân tử chỉ có một link song C=C.

C

Mạch hở chỉ mất link đơn.

D

Mạch hở, phân tử chứa chấp tối thiểu một link song C=C.

Chủ đề liên quan

Công thức phân tử tổng quát lác của Ankadien là:

A

CnH2n (n ≥2).

B

CnH2n – 2 ( n ≥2) .

C

CnH2n-6( n ≥6).

D

CnH2n – 2 ( n ≥3) .

Một HCHC X với lượng phân tử là 26. Đem châm X chỉ nhận được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A

C2H6.

B

C2H2.

C

CH2O.

D

C2H4.

Thực hiện nay phản xạ thân thuộc buta-1,3-đien (CH2= CH – CH = CH2) và Br2 ở - 800C Sản phẩm chủ yếu với công thức cấu trúc là :

A

CH2Br - CH = CH - CH2Br .

B

BrCH– CH2- CH = CH2.

C

CH2Br- CHBr- CHBr - CH2Br.

D

CH2Br – CHBr - CH = CH2.

Chất này sau đó là đồng phân của but – 1 – en?

A

But – 2 – en.

B

But – 1 – in.

C

But – 2 – in.

D

Buta – 1,3 – đien.

Hiđrocacbon này tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp brom thu được một,2-đibrom butan?

A

But-2-en.

B

But-1-en.

C

Buta-1,3-đien.

D

Butan.

Sản phẩm chủ yếu nhận được Lúc mang lại Propan tính năng với Cl2 (tỉ lệ 1:1)là:

A

2,2-điclopropan.

B

2-clopropen.

C

1-clopropan.

D

2-clopropan.

Cho hóa học cơ học X với CTPT là C3H6. Cho biết CTĐGN của X là

A

CnH2n.

B

(CH2)n.

C

CH2.

D

C3H6.

Chất nào không tác dụng được với AgNO3/NH3

A

Propin.

B

Etin.

C

But-2-in.

D

But-1-in.

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

A

etilen.

B

etan.

C

Cacbon lên đường oxit.

D

isobutan.

Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây tồn bên trên tình trạng lỏng?

Xem thêm: kí tự trái tim trên iphone hay

A

C3H8.

B

CH4.

C

C8H18.

D

C2H6.

Ankan với những loại đồng phân nào?

A

Đồng phân địa điểm group chức.

B

Đồng phân mạch cacbon.

C

Đồng phân hình học tập.

D

Vị trí link bội.

Đun rét lếu láo phù hợp axetilen và hidro với xúc tác Pd/PbCO3 thu được thành phầm là:

A

etilen.

B

Etan.

C

Vinylaxetilen.

D

metan.

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp được vận dụng vô phản xạ này sau đây?

A

Cộng HX vô anken bất đối xứng.

B

Cộng Br2 vào anken đối xứng.

C

Cộng HX vô anken đối xứng.

D

Trùng phù hợp anken.

Trùng phù hợp buta-1,3-đien đưa đến polibutađien với cấu trúc là

A

(-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

B

(-CH2-CH2-CH=CH2-)n.

C

(-CH2-CH=CH-CH2-)n.

D

(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.

Ankin là :

A

Những hiđrocacbon no mạch hở.

B

Những hiđrocacbon ko no mạch hở với 2 link song.

C

Những hiđrocacbon ko no mạch hở.

D

Những hiđrocacbon ko no mạch hở có một link thân phụ.

Ankan này tại đây với đồng phân mạch cacbon?

A

C4H10.

B

C3H8.

C

C2H6.

D

CH4.

Ankan X với CTCT là CH3-CH3 có tên thường gọi là

A

etin.

B

metan.

C

etan.

D

eten.

Hiện ni, nhiều điểm ở vùng quê đang được dùng hầm biogas nhằm xử lí hóa học thải vô chăn nuôi gia súc, cung ứng nhiên liệu mang lại việc nấu bếp. Chất dễ dàng cháy vô khí biogas là :

A

N2.

B

CH4.

C

CO2.

D

Cl2.

Công thức tổng quát lác của ankan là:

A

CnH2n-2(n≥2).

B

CnH2n(n≥2).

C

CnH2n+2(n≥1).

D

CnH2n-2(n≥3).

Hãy lựa chọn câu đúng trong những câu sau:

A

Tất cả những hóa học chỉ mất link đơn vô phân tử đều là ankan.

B

Ankan ko cần là Hiđrocacbon no.

C

Xem thêm: Hành tá tràng nằm ở đâu? Cấu tạo và chức năng của hành tá tràng

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon với công thức phân tử CnH2n+2.

D

Hiđrocacbon no là hiđrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất link đơn.

BÀI VIẾT NỔI BẬT